ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนงานโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนงานโครงการ

19  มิ.ย. 2564

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนงานโครงการ โดยวิทยากร นางสมฤดี พินิจอักษร และทีมงานจากกองแผนงานและวิชาการ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และเขียนแผนงานโครงการให้สอดคล้องกบันโยบายและวัตถุประสงค์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลังความรู้