ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปี 2564ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปี 2564

19  ก.พ. 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประกาศอัตลักษณ์และเจตจำนงการบริการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ 2 ประการ คือ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ เป็นคุณธรรมหลักของหน่วยงานและให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรียึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน