เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

21  ม.ค. 2564

 วันที่ 18 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (หอนาฬิกาอำเภอมวกเหล็ก)