ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน เข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน เข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

21  ม.ค. 2564

ันที่ 14 มกราคม 2564 นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน เข้าเยี่ยม นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์ ห้วยหงส์ทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก,นายชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลมวกเหล็ก และผู้แทนนายอำเภอมวกเหล็ก เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย