วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์:

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เป็นองค์กรชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์และวิจัยทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4


พันธกิจ :

1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

2. เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ


บทบาทหน้าที่ :

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย

3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร การชันสูตรโรค

4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย