ขั้นตอนการให้บริการการรับตัวอย่าง

        1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง/ยื่นหนังสือนำส่ง

        2. ผู้รับตัวอย่างตรวจสอบเอกสารและสภาพตัวอย่างพร้อมแจ้งราคาค่าตรวจ

        3. ผู้รับบริการชำระเงินค่าตรวจ/ผู้รับตัวอย่างแจ้งวันที่แล้วเสร็จในใบเสร็จรับเงิน

        4. ผู้รับตัวอย่างออกหมายเลขวิเคราะห์ และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

 การตรวจวิเคราะห์

        1. ห้องปฎิบัติการตรวจสภาพตัวอย่างและเอกสาร

        2. วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้วิธีที่เป็นมาตรฐาน

        3. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

        4. ทบทวนความถูกต้องด้านวิชาการโดยผู้ชำนาญการทางวิชาการ

 การรายงานผล

          1. จัดพิมพ์รายงานผล

         2. ผอ.รับรองรายงาน

         3. ส่งรายงานให้ผู้รับบริการคลังความรู้