ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี


                ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1647/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน2556 เรื่องจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในโดยรวมกับศูนย์รวมกับศูนย์รวมบริการ ให้มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาในปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 0119-002-58 เล่ม 1 หน้า 44 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 (บางส่วน) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแทพย์ที่ 4 สระบุรี เพื่อให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจยืนยันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค ทั้งดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความสามารถและมีคุณภาพในการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง รวมทั้งถ่ายทอดด องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน สามารถนำไปใช้ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 231/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่องกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และกำหนดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี และจังหวัดที่ยังไม่ได้กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ไปพลางก่อน โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนขยายการเข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสระบุรี เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที 2 เมษายน 2561 ใช้งบประมาณผูกผันงบประมาณปี 2559-2561 ในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 189,900,000 บาท

                ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สารบัญลำดับที่ 0119-003-61 เล่ม 1 หน้า 48 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สบ.355 (บางส่วน) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 37.4 ตารางวา เพื่อจัดทำศูนย์ฝึกอบรม และที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย บ้านพักสำหรับผู้อำนวยการจำนวน 1 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการขนาด 39 ยูนิต จำนวน 1หลัง

                ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 529/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่องกำหนดที่ตั้งศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ให้ยกเลิกคำสั่ง 1647/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 และให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 424 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

คลังความรู้