การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 5 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต