5  ก.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง
16  ก.ย. 2562
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
6  ก.ย. 2562
อธิบดี และรองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ศวก.4
6  ก.ย. 2562
เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
6  ก.ย. 2562
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เภสัชกร
6  ก.ย. 2562